Kapitał rezerwowy w spółce jawnej

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, w spółce jawnej nie występuje kapitał zakładowy. W odniesieniu do tej spółki kodeks milczy również na temat kapitałów: zapasowego oraz rezerwowych. Kwestie te mogą być uregulowane w umowie spółki. Wspólnicy spółki jawnej mogą podjąć decyzję o utworzeniu kapitału rezerwowego w celu finansowania różnego rodzaju przyszłych wydatków spółki. Przepisy ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - dalej: k.s.h., nie regulują kwestii tworzenia kapitału rezerwowego w spółce jawnej, ale także nie zabraniają jego utworzenia. Zysk spółki jawnej powinna rozdysponować, w myśl art. 37 § 1 k.s.h, przestrzegając postanowień umowy spółki.

Wspólnik może, zgodnie art. 52 § 1 k.s.h., żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem roku obrotowego. Trzeba jednak pamiętać, że dopuszczalne jest wyłączenie lub ograniczenie prawa wspólników do zysku, np. z przeznaczeniem go (zysku) na fundusz rezerwowy. Postanowienia przewidujące możliwość przeznaczenia zysku na inne cele niż wypłata wspólnikom, powinny się znaleźć w umowie spółki. Jednak podstawą do podzielenia zysku może być także uchwała wspólników. Wspólnicy muszą pamiętać, że nie można różnicować ich pozycji, tak aby tylko niektórzy zostali wyłączeni z udziału w zyskach.Środki przeznaczone na kapitał rezerwowy wchodzą w skład majątku spółki jawnej, a zatem nie jest to bezpośrednio majątek wspólników, którym mogliby swobodnie dysponować. Przekazanie zysku na kapitał rezerwowy jest obojętne podatkowo, czyli czynność ta nie wywołuje skutków podatkowych ani po stronie spółki, ani jej wspólników.