Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki

Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej lub będąc członkiem jej zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorem, działa na jej szkodę podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.Tej samej karze podlega, kto do działania na szkodę spółki lub udziela jej pomocy do popełnienia tego przestępstwa. W pojęciu „członkowie władz spółki, użytym w art. 482 kh mieści się nie tylko członek jej zarządu, ale także członek rady nadzorczej. Ujmując podmiot przestępstwa działania na szkodę spółki odmiennie w art. 585 § 1 ksh, ustawodawca wyłączył jedynie odpowiedzialność członków zgromadzenia wspólników, którzy niewątpliwie należą do władz spółki, nie ponoszą jednak aktualnie odpowiedzialności za działanie na jej szkodę na podstawie tego przepisu (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 6 maja 2004 r. V KK 360/2003).Wielce szkodliwa jest przestępczość tzw. białych kołnierzyków używająca podstępnie mechanizmów organizacji społeczeństwa i chowająca się za ich maskę, popełniana przez ludzi tzw. szanowanych, wyrządzająca wręcz nieobliczalne szkody w gospodarce społeczności. Oszustwa podatkowe, celne, ubezpieczeniowe, wyłudzenia kredytów, dotacji czy inne zachowania przynoszą sprawcom nielegalne zyski ze szkodą dla społeczeństwa, jakich by nie uzyskali w żaden inny sposób. Powinno się doceniać powagę tych przestępstw, w niektórych przypadkach nawet gorszych od gwałtownie potępianych w społeczeństwie - i słusznie - przestępstw z użyciem przemocy, zatem powinno się je karać odpowiednio do wysokiego stopnia winy sprawców, ich premedytacji, świadomości stopnia naruszenia powinności, ich niegodziwych zysków oraz rozległości wyrządzonych szkód (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 grudnia 2001 r. II AKa 186/2001).Przepis art. 585 § 1 ksh, przewidujący odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki, pomija odpowiedzialność członków zgromadzenia, a poza tym nie różni się od art. 300 § 1 kh, zatem o tyle tylko jest względniejszy (art. 4 § 1 kk). Przepis ten zawiera jednak i § 2 o powszechnej odpowiedzialności za nakłanianie bądź pomocnictwo do tego indywidualnego przestępstwa (zob. też art. 21 § 2 kk).Działaniami na szkodę spółki są takie czynności dokonane przez osoby wymienione w ksh, które zostały podjęte w granicach upoważnienia ustawowego lub wychodzące poza jego zakres, ale wynikające z ich roli w spółce i pozostające w związku z funkcjami pełnionymi w jej władzach (Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 15 kwietnia 1999 r. I KZP 8/99).