Koszty pomocy prawnej pełnomocnika

Skorzystanie przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń z odpłatnej pomocy prawnej pełnomocnika nie zawsze pozostanie z wypadkiem w związku przyczynowym, który może być uznany za adekwatny w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. Samo dążenie do wygody i ujęcia obowiązków poszkodowanemu z pewnością nie uzasadnia takiego związku, gdyż niedogodność stanowi dolegliwość o charakterze niemajątkowym, nie podlegającą reżimowi odszkodowawczemu.W normalnym związku pozostaje natomiast poszukiwanie przez poszkodowanego pomocy prawnej w okolicznościach, które wskazują, że jego stan zdrowia, kwalifikacje osobiste lub sytuacja życiowa usprawiedliwiają stanowisko o niezbędności takiej pomocy w celu sprawnego, efektywnego i ekonomicznie opłacalnego przebiegu postępowania likwidacyjnego (zob. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r. III CZP 75/2011, OSNC 2012/7-8, poz. 81). Dopiero w takim przypadku koszty pomocy prawnej pełnomocnika, które zostały poniesione przez poszkodowanego, będą podlegały restytucji przez zakład ubezpieczeń na podstawie art. 361 § 2 k.c., w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.).I C 545/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2013-01-11