Likwidacja spółki jawnej a VAT

Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., skutki likwidacji spółek niemających osobowości prawnej (do których należą spółki jawne) określają przepisy art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b, art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f. Z przepisów tych wynika, że likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, w tym spółki jawnej, nie wywołuje żadnych skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż ani otrzymanie środków pieniężnych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zob. art. 14 ust. 3 pkt 10 u.p.d.o.f.), ani przychodu takiego nie stanowi otrzymanie składników majątku (innych niż środki pieniężne) przez wspólnika likwidowanej spółki niebędącej osobą prawną.Dopiero odpłatne zbycie składników majątku (innych niż środki pieniężne) przez byłego wspólnika zlikwidowanej spółki niebędącej osobą prawną może spowodować powstanie opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu (zob. art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f.). A zatem w związku z likwidacją spółki jawnej, o której mowa, nie dojdzie do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (co nie oznacza, że likwidacja taka nie wywoła żadnych skutków w tym podatku; w związku z likwidacją spółki jawnej konieczne będzie bowiem sporządzenie wykazu składników majątku, o którym mowa w art. 24 ust. 3a u.p.d.o.f.).W związku z likwidacją spółki może natomiast dojść do opodatkowania podatkiem VAT, gdyż opodatkowaniu tym podatkiem podlegają, między innymi, towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej (zob. art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Jeżeli zatem spółka na dzień rozwiązania będzie posiadała towary, w związku z nabyciem lub wytworzeniem których spółce przysługiwało prawo do odliczenia (tylko takie towary podlegają bowiem opodatkowaniu w ramach remanentu likwidacyjnego VAT – zob. art. 14 ust. 3 u.p.t.u.), konieczna będzie opodatkowanie podatkiem VAT tych towarów.